Archiv autora: Milan Píš

Milan Píš

Autor: Milan Píš

Učitel Nového zákona a teologie na Biblickém teologickém semináři a pastor místní církve v Pelhřimově.

Lukáš 3:1-20 – Jan a pokání

Ve třetí kapitole se Lukáš znovu vrací k první postavě svého vyprávění Janu Křtiteli. Hned na úvod nám dává jasně najevo, že Jan je Božím prorokem s poselstvím od Hospodina Lk 3,2b „stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v pustině“. To, že je představený jako syn Zachariášův nám má připomenout všechny události a předpovědi pronesené Gabrielem před a Zachariášem po jeho narození. Ukazují na jeho specifické poslání, které zde Lukáš připomíná citováním proroka Izajáše 40,3-5 „jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! 5 Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;6 a každý tvor uzří spasení Boží“. Jan je tedy posledním z řady proroků, kteří ohlašovali příchod Mesiáše, a navíc se s ním také osobně potká. Celý příspěvek

Lukáš 1:5-17

Lukášovo evangelium, oproti ostatním evangeliím, popisuje velmi podrobně události kolem narození Jana Křtitele a Pána Ježíše Krista. Nyní se zaměříme na propojení příběhu Jana Křtitele s dalšími biblickými příběhy a v příštím příspěvku se tímto pohledem zaměříme na narození Ježíše Krista.

Podívejme se na základní charakteristiky vyprávění v Lk 1,5 – 17. Je tu představený manželský pár, který je pokročilého věku, a nemá žádné děti, protože Alžběta je neplodná. Oba jsou spravedliví před Bohem a žijí bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Pozorný čtenář Písma se u čtení této pasáže pozastaví s myšlenkou, že už někde něco podobného četl a to ne jen jednou. Určitě si hned vybavíme Abraháma a Sáru, ale něco podobného se děje také u Manóacha a jeho ženy, kterým se narodil Samson (Sd 13,2) a u Elkány a Chany, rodičů Samuela (1 Sam 1-2 kap). Celý příspěvek

Lukáš 1:5 – 45

Jedním z charakteristických znaků Lukášova evangelia je časté používání dvojic. Používá je jako literární nástroj, vždy s určitým záměrem. Pozornému čtenáři neunikne, že Lukáš, jako jediný z evangelistů, představuje své dvě hlavní postavy – Jana Křtitele a Pána Ježíše Krista – takřka identicky. Postavy tak vytvářejí určitou paralelu. Nejprve nám autor představuje jejich rodiny – rodiče Jana Křtitele, Alžbětu a Zachariáše, a matku s nevlastním otcem Pána Ježíše, Marii a Josefa. Zachariáš i Marie od anděla Gabriela přijali oznámení o zázračném narození jejich synů. Text o obou říká, že budou velcí. U obou máme podrobně popsána jejich narození a zvláštní události, které je doprovázely. Oba rostli a posilovali na duchu, oba se zdržovali a působili na pustých místech. Lukáš jako jediný uvádí Janovu ucelenou řeč (3 kap.), která se rozsahem podobá řeči Pána Ježíše v šesté kapitole (6,17-49). V tomto výčtu bychom mohli pokračovat, ale mým cílem v tomto článku je poukázat na význam tohoto paralelizmu.  Celý příspěvek

Úvod do Lukášova evangelia (1:1-4)

Lk 1,1 I když se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, 2 jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky Slova, 3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prozkoumal, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Theofile, 4 abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl naučen.

Lukáš nám jako jediný ze čtyř autorů evangelií dává možnost nahlédnout do toho, jak jeho evangelium vzniklo. Začíná tím, že hovoří o mnohých pokusech jiných sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi udály – doslova naplnily. Lukáš byl tedy seznámen s písemnými zprávami o Ježíšově životě a pravděpodobně je používá jako své zdroje. Tento materiál však nepřebírá nekriticky, ale porovnává ho se svědectvím přímých svědků a systematicky ho uspořádává. Celý příspěvek

Proč máme čtyři evangelia?

Čtenář Nového zákona si může klást otázku, proč jsou na jeho začátku až čtyři svědectví o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Z toho se dokonce první tři dívají na Ježíšův život z přibližně stejného úhlu.  Nestačilo by jedno evangelium? Vždyť jednotlivá evangelia obsahují mnoho stejných příběhů. Proč jsou evangelia napsána tak, jak jsou napsána?  Jak je máme správně chápat? Chci uvést některé přístupy, které se věnují právě těmto otázkám. Celý příspěvek