Archiv autora: Vláďa Donát ml.

Autor: Vláďa Donát ml.

Učitel Starého zákona, teologie a hebrejštiny na Biblickém teologickém semináři a pastor místní církve v Pelhřimově.

Rút 3:1-18

Na začátku třetí kapitoly knihy Rút přichází Naomi s plánem, který má její ovdovělou snachu zaopatřit pro budoucnost. Rút má v noci navštívit Boáze na humně a požádat ho o pomoc, konkrétně o splnění levirátní povinnosti (zachování rodu zemřelého tím, že si blízký příbuzný vezme za ženu jeho bezdětnou vdovu a dá mu potomka, který převezme dědictví po svém mrtvém otci – Lv 25: 25-47, Dt 25:5-10). Celý příspěvek

Rút 2:1-23 – moudrá Rút

Minule jsme si popsali Boáze jako muže, který je spravedlivý, protože miluje Hospodina a svého bližního – miluje právo (zákon) a je milosrdný. Nyní se znovu zaměříme na druhou kapitolu, tentokrát však s pohledem na Rút.

Z první kapitoly již víme, že Rút opouští svou zem a míří s Naomi do Betléma na základě své víry v Hospodina. Ve druhé kapitole pak můžeme Rút na základě jejích činů a slov popsat výrazem moudrost. Co v textu nás vede k tomuto závěru? Celý příspěvek

Rút 2:1-23 – spravedlivý Boáz

Druhá kapitola Rút neobsahuje žádné dramatické události – nikdo neumírá, nedochází k velkým hrdinským činům. Poznáváme ovšem charakter dvou hlavních hrdinů celé knihy – Boáze a Rút. Zaměřme se nejprve na Boáze. Ten je nám představen už v prvním verši jako „muž mocný a udatný“. Tento výraz, který je většinou používán pro chrabré válečníky, je ve zbytku kapitoly – a vlastně celé knihy – rozveden a my vidíme, že zdaleka nepopisuje pouze fyzickou sílu a odvahu k boji, ale především jeho spravedlivý život před Hospodinem a před lidmi. Jak je zde tedy Boáz popsán? Celý příspěvek

Rút 1:8-22

Jak jsme již viděli, začátek knihy Rút popisuje tragédii Elímelechovy rodiny. Otec a dva synové umírají a zanechávají po sobě vdovy – jednu judskou a dvě moábské. Následující verše první kapitoly (1:8-22) popisují především slova dvou z nich – Naomi a Rút. Jejich rozhovor nám podává jasný obrázek pohledu na Boha a svět kolem každé z nich. Celý příspěvek

Rút 1:1-7

Kniha Rút je příběh o Boží milosti a věrnosti uprostřed nevěry vyvoleného národa a také o víře jedinců, kteří se na Boha spoléhají a nechávají se jím použít. V hebrejském kánonu je Rút umístěna mezi Přísloví a Píseň Písní, oproti našemu uspořádání, kde se nachází mezi knihou Soudců a Samuelovou. O důležitosti různých seřazení kánonu s ohledem nejen na knihu Rút se zmíním v některém z pozdějších příspěvků. Nyní se chceme podívat na úvodní verše této knihy. Celý příspěvek

Jak vykládat Bibli?

Je mnoho pohledů na to, jak vykládat Bibli. Namísto popisu všech různých přístupů k Písmu Svatému, bych rád stručně představil pohled, který vede výklad jednotlivých textů na tomto blogu. Čtenář následujících příspěvků může tato kritéria brát jako určité mantinely, ve kterých se budou autoři tohoto blogu pohybovat. Celý příspěvek

autoři

Záměr blogu

Záměrem tohoto blogu je povzbudit a budovat křesťany skrze stručné výklady biblických textů. Postupem času zde budou vznikat jednoduché komentáře k různým knihám a částem Bible, které mohou být čtenáři k vlastnímu povzbuzení, nebo mohou posloužit jako pomůcka při přípravě vyučování/kázání z dané biblické knihy.

Autoři

Autoři výkladů na tomto blogu přijímají Písma Starého a Nového zákona jako Duchem svatým inspirované, bezchybné Boží slovo, ve kterém se Svatý Bůh zjevuje člověku, jehož středobodem je osoba a dílo Mesiáše, Ježíše Krista Nazaretského, a které je jedinou autoritou pro člověka v otázkách víry i každodenního života. (více o zásadách výkladu zde)

David Hogg

Profesor teologie a proděkan na Beeson Divinity School, USA.

Randy McKinion

Profesor Starého zákona a biblických jazyků na Shepherds Theological Seminary a pastor místní církve v Severní Karolíně v USA.

Milan Píš

Učitel Nového zákona a teologie na Biblickém teologickém semináři v Pelhřimově.

Vláďa Donát ml.

Učitel Starého zákona, teologie a hebrejštiny na Biblickém teologickém semináři v Pelhřimově.