Archiv pro rubriku: hermeneutika

Úvod do Lukášova evangelia (1:1-4)

Lk 1,1 I když se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, 2 jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky Slova, 3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prozkoumal, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Theofile, 4 abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl naučen.

Lukáš nám jako jediný ze čtyř autorů evangelií dává možnost nahlédnout do toho, jak jeho evangelium vzniklo. Začíná tím, že hovoří o mnohých pokusech jiných sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi udály – doslova naplnily. Lukáš byl tedy seznámen s písemnými zprávami o Ježíšově životě a pravděpodobně je používá jako své zdroje. Tento materiál však nepřebírá nekriticky, ale porovnává ho se svědectvím přímých svědků a systematicky ho uspořádává. Celý příspěvek

Rozjímání nad Žaltářem (část 2.)

V první části úvodu k Žaltáři jsme hovořili o hermeneutické a homiletické důležitosti Žalmů 1 a 2 pro výklad celého Žaltáře. Žalm 1 nám ukázal, že pravá moudrost přichází z rozjímání nad Tórou a Žalm 2 soustředil naši mysl na Mesiáše. První dva žalmy nás tedy vedou k tomu, abychom celý Žaltář vnímali v kontextu moudrosti a přicházejícího Mesiáše. Budeme-li pozorně číst zbytek knihy – především předěly mezi jednotlivými knihami Žalmů – pak se tyto dvě základní myšlenky ukáží ještě jasněji. Celý příspěvek

Rozjímání nad Žaltářem (část 1.)

Žaltář mě v mém studiu a vyučování už dlouho fascinoval, stejně jako tomu bylo pro mnoho věřící, kteří nás předešli. Mnozí nacházeli na stránkách této knihy útěchu, povzbuzení i usvědčení. V tomto a následujícím příspěvku chci vyzdvihnout některé otázky ohledně způsobu, jakým Žalmy čteme a kážeme (vyučujeme). Během svého křesťanského života jsem většinou k této knize přistupoval jako ke 150 jednotlivým ztišením pro mou potěchu. Studium Žaltáře tedy znamenalo nalistovat si žalm, ponořit se do něj a číst ho jako bych byl žalmistou. Jeho potřeby se staly symbolicky mými potřebami; jeho chvály se staly podnětem mých chval; jeho nepřátelé se stali obrazem mých nepřátel. Dohromady to nejsou špatné věci, a na začátek musím říct, že žalmy lze číst i jako ztišení (do určité míry). Cokoli řeknu teď nebo později nepopírá to, že takové aspekty v této knize stále nacházím.  Celý příspěvek

Proč máme čtyři evangelia?

Čtenář Nového zákona si může klást otázku, proč jsou na jeho začátku až čtyři svědectví o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Z toho se dokonce první tři dívají na Ježíšův život z přibližně stejného úhlu.  Nestačilo by jedno evangelium? Vždyť jednotlivá evangelia obsahují mnoho stejných příběhů. Proč jsou evangelia napsána tak, jak jsou napsána?  Jak je máme správně chápat? Chci uvést některé přístupy, které se věnují právě těmto otázkám. Celý příspěvek

Jak vykládat Bibli?

Je mnoho pohledů na to, jak vykládat Bibli. Namísto popisu všech různých přístupů k Písmu Svatému, bych rád stručně představil pohled, který vede výklad jednotlivých textů na tomto blogu. Čtenář následujících příspěvků může tato kritéria brát jako určité mantinely, ve kterých se budou autoři tohoto blogu pohybovat. Celý příspěvek