Archiv pro rubriku: Rút

Rút 3:1-18

Na začátku třetí kapitoly knihy Rút přichází Naomi s plánem, který má její ovdovělou snachu zaopatřit pro budoucnost. Rút má v noci navštívit Boáze na humně a požádat ho o pomoc, konkrétně o splnění levirátní povinnosti (zachování rodu zemřelého tím, že si blízký příbuzný vezme za ženu jeho bezdětnou vdovu a dá mu potomka, který převezme dědictví po svém mrtvém otci – Lv 25: 25-47, Dt 25:5-10). Celý příspěvek

Rút 2:1-23 – moudrá Rút

Minule jsme si popsali Boáze jako muže, který je spravedlivý, protože miluje Hospodina a svého bližního – miluje právo (zákon) a je milosrdný. Nyní se znovu zaměříme na druhou kapitolu, tentokrát však s pohledem na Rút.

Z první kapitoly již víme, že Rút opouští svou zem a míří s Naomi do Betléma na základě své víry v Hospodina. Ve druhé kapitole pak můžeme Rút na základě jejích činů a slov popsat výrazem moudrost. Co v textu nás vede k tomuto závěru? Celý příspěvek

Rút 2:1-23 – spravedlivý Boáz

Druhá kapitola Rút neobsahuje žádné dramatické události – nikdo neumírá, nedochází k velkým hrdinským činům. Poznáváme ovšem charakter dvou hlavních hrdinů celé knihy – Boáze a Rút. Zaměřme se nejprve na Boáze. Ten je nám představen už v prvním verši jako „muž mocný a udatný“. Tento výraz, který je většinou používán pro chrabré válečníky, je ve zbytku kapitoly – a vlastně celé knihy – rozveden a my vidíme, že zdaleka nepopisuje pouze fyzickou sílu a odvahu k boji, ale především jeho spravedlivý život před Hospodinem a před lidmi. Jak je zde tedy Boáz popsán? Celý příspěvek

Rút 1:8-22

Jak jsme již viděli, začátek knihy Rút popisuje tragédii Elímelechovy rodiny. Otec a dva synové umírají a zanechávají po sobě vdovy – jednu judskou a dvě moábské. Následující verše první kapitoly (1:8-22) popisují především slova dvou z nich – Naomi a Rút. Jejich rozhovor nám podává jasný obrázek pohledu na Boha a svět kolem každé z nich. Celý příspěvek

Rút 1:1-7

Kniha Rút je příběh o Boží milosti a věrnosti uprostřed nevěry vyvoleného národa a také o víře jedinců, kteří se na Boha spoléhají a nechávají se jím použít. V hebrejském kánonu je Rút umístěna mezi Přísloví a Píseň Písní, oproti našemu uspořádání, kde se nachází mezi knihou Soudců a Samuelovou. O důležitosti různých seřazení kánonu s ohledem nejen na knihu Rút se zmíním v některém z pozdějších příspěvků. Nyní se chceme podívat na úvodní verše této knihy. Celý příspěvek