Vyznání víry

Bible

Věříme, že Písma Starého a Nového Zákona jsou inspirovaným Božím Slovem, bezchybným v původních rukopisech, dokonalým zjevením Boží vůle ke spáse lidí a konečnou autoritou křesťanské víry a života.

Bůh

Věříme v jediného Boha, který je ve své moudrosti a moci Stvořitelem všeho. Je dokonalý ve své všemohoucnosti a vševědoucnosti, zná všechny věci minulé, přítomné i budoucí. Věčně existuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch svatý; každý z nich s odlišnými osobními rysy, ale bez rozdílu v povaze, podstatě nebo bytí.

Člověk

Věříme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ve stavu nevinnosti. Člověk skrze svou svobodnou volbu zhřešil proti Bohu a tím přivedl na lidstvo zatracení.

Ježíš Kristus

Věříme, že Ježíš Kristus se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem. Byl počat Duchem svatým a narodil se z panny podle Písem. Byl dokonalou a bezhříšnou obětí za náš hřích, a skrze svou smrt a vzkříšení nabízí jedinou cestu spasení těm, kdo v něj věří. Věříme v osobní návrat Pána Ježíše Krista a v tělesné vzkříšení mrtvých, ve věčné požehnání spasených s Pánem a věčný vědomý trest nevěřících.

Církev

Věříme, že církev je společenství všech, kdo věří v Ježíše Krista jako Spasitele a byli znovuzrozeni skrze Ducha Svatého. Věříme, že Kristus ustanovil dvě nařízení pro místní církev: křest věřících a večeři Páně. Dvě novozákonní funkce v církvi jsou kazatel/pastor a diakon. Věříme, že muži i ženy mají duchovní dary ke službě v církvi, ale funkce pastora je podle biblických požadavků vyhrazena pouze mužům.