Rút 3:1-18

Na začátku třetí kapitoly knihy Rút přichází Naomi s plánem, který má její ovdovělou snachu zaopatřit pro budoucnost. Rút má v noci navštívit Boáze na humně a požádat ho o pomoc, konkrétně o splnění levirátní povinnosti (zachování rodu zemřelého tím, že si blízký příbuzný vezme za ženu jeho bezdětnou vdovu a dá mu potomka, který převezme dědictví po svém mrtvém otci – Lv 25: 25-47, Dt 25:5-10).

Nevíme, proč tento plán zahrnuje návštěvu v noci. Mohlo snad jít o jakousi vypočítavost ze strany Naomi – po večerní oslavě konce sklizně bude možná Boáz ke slovům Rút přístupnější? Na základě předchozí kapitoly se to ovšem zdá zbytečné, protože Boáz má již o Rút velmi vysoké mínění. Druhá možnost, kterou někteří komentátoři navrhují je, že Rút měla Boáze svést – proto se má na toto setkání tak pečlivě připravit (3:3). Text nás ale ujišťuje, že se celá tato epizoda odehrála bez jakéhokoli náznaku nemravnosti. Boáz sice Rút nad ránem posílá domů se slovy „jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena“ (3:14), ale z kontextu je jasné, že mu jde pouze o zachování dobré pověsti a ne o zakrytí jakéhokoli nevhodného chování.

Vrcholem třetí kapitoly je rozhovor dvou hlavních postav. Když Boáz o půlnoci s leknutím zjistí, že není pod svým pláštěm sám (3:8) a ptá se „kdo jsi?“, Rút odpovídá, a míří bez otálení k jádru problému: „Jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři nad svou služebnicí křídlo svého pláště, vždyť jsi vykupitel/zastánce“ (3:9). Prosbou „rozprostři křídlo svého pláště“ se Rút vrací k Boázovým slovům z 2:11: „Ať tě bohatě odmění Hospodin… pod jehož křídla ses přišla ukrýt“. Vyjadřuje tak naději, že Boží ochrana a požehnání pro ni může přijít skrze Boáze.
I přesto, že se právě probudil, nešetří Boáz na Rút chválou. Nejprve říká, že její „poslední milosrdenství je větší nežli první“. První „milosrdenství“ můžeme vidět po smrti všech mužů v rodině Naomi. Rút opouští vše známé – svou zemi, lid, zajištění v otcově domě – a odchází s Naomi do Betléma. Ani zde se však její postoj nemění a v tom bude patrně ono „poslední milosrdenství“ – dále žije se svou tchýní (2:23), stará se o ni (2:2 a celá 2. kapitola), nesnaží se za každou cenu najít si muže a tak si zajistit budoucnost (3:10), ale jde jí o zachování rodu zemřelého.
Druhá chvála je ve verši 11: „všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena udatná“. Tento výraz v Písmu nacházíme pouze v Rút a v Přísloví 31 (není tedy náhodou, že jsou tyto dvě knihy v Hebrejské Bibli postaveny vedle sebe). Boáz těmito slovy vyjadřuje, že charakter Rút je znám nejen jemu, ale i celému městu. Její zbožnost, pracovitost a péče o Naomi ji definují v očích obyvatel Betléma.
Celý rozhovor zní tak pozitivně! Stačí už jen, aby zazněly svatební zvony… ale místo nich se objevuje problém. Po velmi pozitivním rozhovoru se na závěr čtenář z úst Boáze dozvídá, že je někdo, kdo může celou situaci změnit: „je ovšem i bližší zastánce než já… vykoupí-li tě, dobře, pokud ne, vykoupím tě já“ (3:12-13). A i když bychom chtěli znát výsledek této situace hned, musíme spolu s trpělivou Rút a odhodlaným Boázem počkat na další den, tedy do 4. kapitoly.

Rád bych zmínil alespoň jednu praktickou aplikaci z této kapitoly, která nám může zjednodušit náš každodenní křesťanský život: v každé situaci buďme trpěliví, dělejme co je správné a očekávejme na Hospodinovo řešení. Rút se mohla za každou cenu snažit najít si manžela a postarat se tak o sebe. Jak by to dopadlo? To nevíme, ale s jistotou můžeme říct, že lidská snaha a lidská řešení se nikdy nedají srovnat s tím, co pro nás má připraveno Pán Bůh. Rút očekávala na Hospodina, byla pracovitá, trpělivě se starala o svou tchýni a Bůh ji v pravý čas přivedl k muži, který byl pro ni ten pravý. Tento princip můžeme používat ve většině našich každodenních situací. Pán Ježíš Kristus o tom hovoří v kázání na hoře: „Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?“ (Mat 6:27) Jinými slovy, proč se strachuješ o tu či onu věc? Její výsledek stejně nezávisí na tobě! A co tedy máme dělat? „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mat 6:33). To znamená, zaměř svou energii na Pána Boha, Jeho věci a ty věci života, o kterých z Jeho Slova víš, že je po tobě chce – láska k bližnímu, šíření evangelia, pracovitost, poctivost atd. – a řešení situací, které nemáš pod kontrolou, nech na Něm.