Dálkové studium

Představení Dálkového biblického teologického semináře

Cílem Dálkového biblického teologického semináře (DBTS) je pomoci křesťanům lépe porozumět zvěsti Božího slova, a tak prohlubovat jejich osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem a touhu být aktivně zapojen do života a služby místní církve.

Studium

Dálkový studijní program s názvem „Přehled Bible a základy teologie“ je zaměřen na studium Písma svatého v jeho celkovém kontextu, včetně několika praktických předmětů (viz seznam předmětů níže). Studijní skupiny se scházejí na různých místech České a Slovenské Republiky – jedná se buď o skupinu zájemců z jedné místní církve, nebo z určité oblasti (skupiny místních církví). Od začátku programu, tedy od roku 2011 prošlo programem DBTS více než 70 studentů z různých církví a denominací na pěti místech v České a Slovenské Republice. V současné době probíhá studium v Mostě, Ostrově nad Ohří a na jižním Slovensku. Zároveň připravujeme otevření dalších studijních skupin – máte-li zájem začít novou skupinu ve vašem sboru nebo pro vaše město/region, prosím kontaktujte nás.

Program zahrnuje 10 setkání v průběhu dvou let (tedy setkání jednou za 6-8 týdnů v průběhu školního roku). Při studijní sobotě jsou probrány dva předměty (po čtyřech hodinách) a uprostřed je společný oběd.

Student

Studentem na Dálkovém biblickém teologickém semináři se může stát pouze znovuzrozený křesťan, který je motivován vnitřní touhou po prohlubování svého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem skrze studium Božího slova. Pro přijetí není rozhodující věk nebo ukončené středoškolské vzdělání.

Povinnosti studenta

V průběhu dálkového studia má student následující povinnosti.
Přečíst celou Bibli (minimálně jednou za dva roky studia) dle plánu čtení, který studenti obdrží.
Plnit úkoly ke každému předmětu, které jsou směrované k lepšímu porozumění Písmu a k přípravě vyučování z Bible.
Studenti se učí krátké oddíly z Písma zpaměti (3-4 na každé setkání).
Čtení zadané knihy (20-40 stran mezi studijními sobotami)
Cílem těchto úkolů není studenta zaneprázdnit, ale dát mu příležitost strávit více času v Písmu.

Vyučující

Na DBTS vyučují především učitelé z Biblického teologického semináře. Na některé předměty jsou zváni pastoři/kazatelé z různých místních církví.

Vyučující jsou studentům k dispozici i v době mezi studijními sobotami. Tento kontakt většinou probíhá telefonicky, Skypem nebo emailem.

Cena studia

Cena dvouletého studia na DBTS je 3000 Kč. – tj. 300 Kč/studijní sobota (cena zahrnuje výuku, výukové materiály, společný oběd.

Založení nové studijní skupiny a přihlášky na DBTS

Máte-li zájem o utvoření nové studijní skupiny pro vaši místní církev, nebo pro církve z vašeho okolí, kontaktujte nás prosím na adrese info@btscr.cz nebo na čísle 774 998 246. V současné době existuje možnost začátku nové skupiny DBTS od ledna-února 2014.

Zájemci o studium v jedné ze stávajících nebo nově začínajících skupin pošlete prosím přihlášku emailem a my se s Vámi poté spojíme.

Studijní plán programu „Přehled Bible a základy teologie“

Hermeneutika – pravidla výkladu Písma
Teologie SZ – Pentateuch 1
Teologie SZ – Pentateuch 2
Teologie SZ – Přední proroci
Teologie SZ – Zadní proroci
Teologie SZ – Spisy 1
Teologie SZ – Spisy 2
Novozákonní kánon
Teologie NZ – Evangelia
Teologie NZ – Skutky

Teologie NZ – Pavlovy epištoly 1
Teologie NZ – Pavlovy epištoly 2
Teologie NZ – Obecné epištoly a Zjevení
Výklad Genesis 1-3
Výklad listu Židům
Úvod do systematické teologie
Příprava kázání/biblické lekce
Biblického poradenství a učednictví
Život církve
Česká a moravská církevní historie