Denní studium

Představení denního studijního programu

BTS nabízí jednoleté a dvouleté denní studium. Intenzivní jednoletý program zahrnuje studium Písma svatého (v češtině, s volitelnou možností studia biblických jazyků), evangelizační a misijní práci v rámci místní církve a osobní učednictví. Tento program je proto především určen všem křesťanům, kteří si uvědomují potřebu duchovně růst skrze intenzivní studium Božího slova, a kteří chtějí získat nové zkušenosti pro svůj další život a službu v církvi.

Dvouletý studijní program obsahuje navíc studium hebrejštiny a řečtiny s cílem číst a vykládat Písmo z původních jazyků a přípravu studenta do služby v církvi (s důrazem na kázání/vyučování Božího slova). Dále je studentům nabídnuta možnost návazné praxe a studia na spolupracujících školách.

Studium

Denní studium je především zaměřené na společné čtení a výklad Písem Starého a Nového zákona v jejich jednotě. V praxi to znamená, že je kladen velký důraz na každodenní společné i individuální čtení Písma, biblickou teologii jednotlivých knih a částí Bible a systematickou teologii.

Exegeze – výklad Písma z původních jazyků – je zásadní pro hlubší pochopení celkové zvěsti Božího slova. Jednoletý studijní program je ovšem příliš krátký pro smysluplné studium biblických jazyků (hebrejštiny a řečtiny). I přesto jsou tyto jazyky studentům v jednoletém programu nabídnuty jako volitelné předměty (pro studenty ve dvouletém programu jsou povinné a ve druhém ročníku jsou již studenti z velké části schopni číst a překládat Písmo z hebrejštiny a řečtiny).

Dále studenti získají základní znalosti v ostatních teologických oborech, jako je církevní historie, světová náboženství, biblické poradenství, apologetika ad. (viz studijní plán níže)

Vědomosti z výuky jsou uváděny do praxe při službě v církvi. Studenti jsou především vedeni k tomu jak vyučovat/kázat Boží slovo a v rámci místní církve (pod vedením pastorů a starších tohoto sboru) jsou pravidelně zapojeni do misijní a evangelizační práce v místní komunitě.

Nedílnou součástí života na BTS je osobní učednictví, které v praxi znamená individuální, pravidelná setkávání studenta s učitelem, jejichž cílem je vzájemný duchovní růst a budování ve všech oblastech života.

Život na BTS

Každodenní život na BTS zahrnuje mnoho různých oblastí. Po dobu studia žijí studenti v budově semináře, kde probíhá nejen výuka, ale zároveň každodenní modlitební setkání, rozhovory s vyučujícími, misijní aktivity místního křesťanského sboru, atd. Každý student má zároveň zodpovědnost za část společného soužití, tedy úklid, služba v kuchyni, atd. Všechny tyto situace dávají příležitost k budování vztahů a k intenzivnímu učednictví zasahujícímu všechny oblasti života.

Student

Studentem na Biblickém teologickém semináři se může stát pouze znovuzrozený křesťan, který má osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Druhou nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je touha uchazeče duchovně růst, sloužit v místní církvi a nést světu evangelium Ježíše Krista na každém místě, kam ho Bůh povolá. Pro přijetí není rozhodující věk nebo ukončené středoškolské vzdělání. Přijímací proces se skládá z několika osobních rozhovorů se zájemcem a s křesťany z jeho místní církve (pastoři/starší, přátelé, apod.).

Vyučující

Výuka na BTS je zajištěna místními a hostujícími vyučujícími. U vyučujících je kladen důraz jak na teologickou odbornost, tak především na jejich osobní život a službu, aby byli pro studenty vzorem nejen v oblasti akademické, ale především v oblasti duchovní. Seznam vyučujících zahrnuje pastory a profesory z České Republiky i ze zahraničí (viz O BTS, vyučující).

Školné

Školné pro rok 2013-2014 je 8000 Kč. Tato částka zahrnuje výuku, ubytování a stravu po dobu školního roku.

Studijní plán

1. ročník

Základní předměty*

Biblická hebrejština1
Novozákonní řečtina1
Společné čtení a přehled Písma
Individuální čtení Písma
Angličtina (konverzační a teologická)

1Volitelný předmět pro studenty jednoletého studijního programu

Modulové předměty**

Bible

Hermeneutika – pravidla výkladu Písma
Teologie SZ – Pentateuch (1. část)
Teologie SZ – Pentateuch (2. část)
Teologie SZ – Přední proroci
Teologie SZ – Zadní proroci
Teologie SZ – Spisy (1. část)
Teologie SZ – Spisy (2. část)
Teologie NZ – Evangelia
Teologie NZ – Skutky
Teologie NZ – Pavlovy epištoly 1

Teologie NZ – Pavlovy epištoly 2
Teologie NZ – Obecné epištoly
Teologie NZ – Zjevení
Výklad SZ knihy
Výklad NZ knihy
Systematická teol. 1 (Bůh, zjevení)
Systematická teol. 2 (Kristus, lidstvo)
Systematická teol. 3 (spasení, Duch svatý)
Systematická teol. 4 (církev, eschatologie)

Ostatní teologické a praktické předměty

Příprava kázání/biblické lekce 1
Příprava kázání/biblické lekce 2
Světová náboženství
Světová náboženství – praktikum
Úvod do biblického poradenství
Světová církevní historie 1

Světová církevní historie 2
Česká a moravská církevní historie
Apologetika a kritické myšlení
Pracovní týden 1
Pracovní týden 2

* výuka probíhá v průběhu celého roku
**výuka je soustředěná do 1-2 týdenního kurzu

2. ročník

Ve druhém ročníku pokračuje společné čtení a výklad Písma, výuka biblických jazyků, která přechází ve čtení a exegezi biblických textů v hebrejštině a řečtině. Tyto znalosti jsou pod vedením vyučujících a místních pastorů uplatněny při přípravě kázání a biblických lekcí, kterými studenti slouží v místní církvi.

Studenti jsou také ve větší míře zapojeni do misijní a evangelizační služby v místní církvi a také při misijních projektech v rámci naší země nebo v zahraničí.

Pokračují také učednická setkání s každým studentem.

Mezi předměty probírané ve druhém ročníku patří:

Biblická hebrejština
Novozákonní řečtina
Úvod do SZ exegeze
Úvod do NZ exegeze
Exegeze SZ knih a vybraných textů
Exegeze NZ knih a vybraných textů

Angličtina (konverzační a teologická)
Život a služba v místní církvi
Současné teologické trendy
Rodina/předmanželské a manželské poradenství
Čtení teologických textů
ad.